dis:play(bias)

created for Roppongi Art Night, 2017


Movie:Kyotaro Hayashi, Yuri Morimoto + Yoshizumi Ashikawa
Furniture:Ryohei Murakami(studioBOWL)
Special Thanks:Masanori Mori(IMG SRC)